נוהל הנחות ברשת המרכזים הקהילתיים שנת 2024

נוהל הנחות ברשת המרכזים הקהילתיים.

א. ברשת המרכזים הקהילתיים יינתנו הנחות בשני אופנים:

הנחות קבועות המבוססות על נתונים אחידים (דמוגרפים, מצב משפחתי וכו').

הנחות פרטניות הניתנות לפי מאפיינים וצרכים ייחודיים.

ב. כלל ההנחות ירשמו במערכות ניהול הפעילות באופן סדור.

ג. הגורם הממליץ להנהלה על מדיניות ההנחות הינו ועדת הנחות.

  • כל תושב/ת זכאי/ת להגיש בקשה להנחה דרך המתנ"ס/אתר הרשת
  • ההנחות לא חלות על אירועים, פעילות חד פעמית, ימי הולדת.
  • ההנחות חלות על מחיר הבסיס המלא בלבד ולא חלות על: ערכות,שמירה, ציוד, חומרים, הזנה, סל תרבות וכו'.
  • אין כפל הנחות.
  • יש לצרף לבקשה את כל האישורים והמסמכים המעידים על מצבו החומרי של המגיש, כולל צילום ת.ז הכוללת כתובת מגורים עדכנית.
  • החלטה על מתן ההנחה תישלח למגיש לאחר קביעת הזכאות. 
  • כל הקריטריונים יעמדו עפ"י מבחן הכנסה ועפ"י שיקול דעת הוועדה.

* באחריות הוועדה לבחון את זכאותם של הפונים לסוגי ההנחות על פי הנתונים המצורפים לבקשת ההנחה בלבד, ההנחות יינתנו לתושבי יבנה בלבד.

* קביעת ההנחה הינה על פי מצבו הספציפי של מבקש ההנחה ועפ"י היכולת הכלכלית של הרשת למרכזים קהילתיים להעניק את ההנחה.

* הוועדה רשאית להתחשב בחוות דעת מנהל התחום לגבי היענות לבקשה.

* הוועדה שומרת לעצמה הזכות לקבל נתונים נוספים ממגישי הבקשה.

* הגשת בקשה להנחה אינה פוטרת מביצוע תשלום במזכירות ואינה מהווה סיבה לדחיית התשלום.

* הגשת הבקשה תבוצע באמצעות טופס "בקשה לקבלת הנחה" אותו ניתן לקבל במשרדי המתנ"ס או באתר הרשת, מבקש ההנחה יצרף את המסמכים הנדרשים.

* תנאי להנחה – תשלום חובות קודמים (חובה)!

* ההנחה תינתן עבור שנת הכספים השוטפת בלבד.

* ישיבות הוועדה אינן פתוחות לקהל.

* ערעור תושבים על החלטות הועדה – יוגש בכתב לוועדה עם נימוקים ומסמכים נוספים.

* בעת הרישום לפעילות, יגבה סכום מלא מהתשלום השנתי המלא ויוגש במקביל טופס בקשה להנחה.

* ההנחה תחושב ממועד הגשת הבקשה.

הנחות קבועות ברשת:

*טבלת ההנחות הקבועות מגדירה את הזכאות להנחה ואת הקריטריונים

סוג הנחה

גודל/היקף/אחוז

אישורים/מסמכים

כל ילד נוסף

או חוג שני ואילך

5% על ילד שני או חוג שני ואילך

מהמחיר הנמוך (לא כולל את החוג היקר)

אין כפל הנחות

 

ילד שני בצהרון

5%

 

 

 

 

 

חיילים בשירות חובה

20%

בהצגת תעודה
לחוג עבור עצמו בלבד.

משרת במילואים פעיל

20%

אישי, בהצגת תעודה
לחוג עבור עצמו בלבד.

סטודנטים

15%

אישי, בהצגת תעודה
לחוג עבור עצמו בלבד.

גמלאים/אזרחים ותיקים

20%

בהצגת תעודה, לא חל על פעילויות המיועדות לאזרחים ותיקים בלבד